Members

Director:
NOMURA, Koji
Professor,Keio Economic Observatory
Deputy Directors:
ONO,Yukako
Professor, Faculty of Business and Commerce
KIYOTA, Kozo
Professor,Keio Economic Observatory
Professors:
OTSU, Taisuke, Ph.D.
Econometrics, Economic Statistics
KIYOTA, Kozo, Ph.D.
International Economics
NOMURA, Koji, Ph.D.
Econometric Model Building, Productivity Analysis, Economic Statistics
MATSUURA, Toshiyuki, Ph.D.
International Economics
Research Memebers
AKABAYASHI, Hideo
Professor, Faculty of Economics
ANDO, Mitsuyo
Professor, Faculty of Business and Commerce
USHIJIMA,Toshiaki
Professor, Faculty of Business and Commerce
ENDO, Masahiro
Professor, Faculty of Business and Commerce
ISHIOKA, Katsutoshi
Professor, Law School
OKUBO, Toshihiro
Professor, Faculty of Economics
OTSU Keisuke
Professor, Faculty of Business and Commerce
ONUMA, Ayumi
Professor, Faculty of Economics
KAZEKAMI, Sachiko
Professor, Faculty of Business and Commerce
KAWAI, Hiroki
Professor, Faculty of Economics
KIKKAWA, Toshiko
Professor, Faculty of Business and Commerce
KUBO, Kensuke
Associate Professor, Faculty of Business and Commerc
KONISHI, Yoshifumi
Professor, Faculty of Economics
SASAHARA,Akira
Associate Professor, Faculty of Economics
TERANISHI, Yuki
Professor, Faculty of Business and Commerce
NAKANISHI, Satoru
Professor, Faculty of Economics
NAGAKURA, Daisuke
Professor, Faculty of Economics
NAKAMURA, Hiroshi
Professor, Keio Business School
NAKAJIMA, Ryo
Professor, Faculty of Economics
HASHIGUCHI, Katsutoshi
Professor, Faculty of Economics
HAYASHI, Kentaro
Assistant Professor, Faculty of Law
HAYAMI, Hitoshi
Professor, Faculty of Business and Commerce
HIROSE, Yasuo
Professor, Faculty of Economics
HOSHINO, Takahiro
Professor, Faculty of Economics
MAEDA, Kiyotaka
Associate Professor, Faculty of Letters
YASHIRO, Atsushi
Professor, Faculty of Business and Commerce
YAMAMOTO, Isamu
Professor, Faculty of Business and Commerce
WADA, Kenji
Professor, Faculty of Business and Commerce
Emeritus Professor
ARAI, Masuyo
IOKU, Shigehiko
ISHIDA, Hideo
IZEKI, Toshiaki
IHARA, Tetsuo
IMAGUCHI, Tadamasa
IWATA, Gyoichi
KANEKO, Akira
KIMURA, Fukunari
KURODA, Masahiro
SAKURAMOTO, Hikaru
SANO, Yoko
SHIMIZU, Masahiko
SEIKE, Atsushi
TSUJIMURA, Kazusuke
NAITO, Megumi
HIGUCHI, Yoshio
MINOTANI, Chiohiko
YOSHIOKA, Kanji
WAKE, Yoko